Advocada

ESPECIALITZADA EN DRET DE FAMÍLIA I CIVIL

Dret de família i matrimonial

Més de 25 anys d'experiència en separacions i divorcis de mutu acord o contenciosos, nacionals i internacionals, guardes i custòdies, custòdies compartides, privacions de pàtria potestat, pensions d'aliments, prestacions compensatòries, modificacions de mesures adoptades, nul·litat eclesiàstica etc.

Dret civil  i  dret civil 

També tinc experiència en dret civil, en herències, reclamacions de quantitats, desnonaments, incapacitacions judicials etc..

Dret penal i dret penal

Violència domèstica, delictes d'impagament de pensions o accions penals en general sobre dret familiar i matrimonial. 

Famílies monoparentals

Tramitació judicial de la baixa per maternitat del dret que tindria l'altre progenitor.
Cada vegada són més els Jutjats i Tribunals que estan reconeixent a les famílies monoparentals poder gaudir del permís al qual tindria dret l'altre progenitor. I no tant pel dret a la mares a no ser discriminades pel mer fet de constituir-se en família monoparental, sinó pel dret del menor a poder tenir les mateixes cures i pel mateix temps, que tenen la resta de nounats que neixen en el si d'una família biparental.
En aquest sentit s'ha pronunciat recentment el propi Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.


Possibilitat per a realitzar visites i reunions tant per videoconferència com presencials