Dret de família

DIVORCIS, SEPARACIONS I EXTINCIÓ DE PARELLES ESTABLES (mutu acord o contenciós)

Guarda i custodia, pensions d'aliments, atribució ús domicili conjugal, prestació compensatòria, liquidació del règim econòmic matrimonial.

MODIFICACIÓ DE MESURES DERIVADES DE SENTÈNCIA DE DIVORCI O EXTINCIÓ DE PARELLA ESTABLE

Canvi de règim de custòdia, increment/reducció pensió d'aliments, extinció pensió d'aliments, reducció/extinció prestació compensatòria, extinció /pròrroga dret d'ús domicili familiar.

PROCEDIMENTS DE JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA

Sol·licitud autorizació: canvi de resid`ència, elecció d'escuela etc.

PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ

Reclamació judicial de les obligacions acordades per Sentència: pensió aliments, prestació compensatòria.

PROCEDIMENTS DE PRIVACIÓ DE LA PÀTRIA POTESTAT

PROCEDIMENTS DE FILIACIÓ

Reconeixement o impugnació de la paternitat, procediments d'adopció.

DIVORCIS INTERNACIONALS

Tramitació de procediments de divorci o d'extinció de la parella de fet quan una de les parts o les dues no tenen nacionalitat espanyola, exequàtur homologació a Espanya de Sentències dictades per tribunals estrangers.

DRET DE FAMÍLIA EN L'ÀMBIT PENAL

Tramitació de procediments penals que es deriven d'impagament de qualsevol prestació econòmica fixada en Sentència. (Pensió d'aliments, prestació compensatòria, etc.).